Web Hosting a domény od Treecom s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.

Tento reklamačný poriadok upravuje vzájomne práva, povinnosti, a postup pri aplikovaní reklamácie na služby ktoré ponúka spoločnosť Treecom, s.r.o., so sídlom: Amurská 7, 040 12 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 25721/V.

1.2.

Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Užívateľa.

1.3.

Tento reklamačný poriadok slúži Poskytovateľovi na informovanie Užívateľa o rozsahu, okolnostiach, a spôsobe ktorým je možné uplatniť reklamáciu. Taktiež poskytuje údaje, kde možno reklamáciu uplatniť.

1.4.

Tento reklamačný poriadok je umiestnený na internetovej stránke Poskytovateľa.

1.5.

V momente keď Užívateľ uhradí cenu za objednanú službu, vyhlasuje a súhlasí, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.


2. Výklad pojmov

2.1.

Poskytovateľ je Spoločnosť Treecom, s.r.o., so sídlom: Amurská 7, 040 12 Košice, Zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 25721/V (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 45540993, DIČ: 2023043418.

2.2.

Užívateľ, je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky), (ďalej len „Užívateľ“). Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľ.

2.3.

Spotrebiteľ je Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva poskytované Služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti alebo podniku.

2.4.3. Zodpovednosť za vady


Služba, sa rozumie služba ktorú ponúka Poskytovateľ. Konkrétnejšie: Služba webhostingu, elektronickej pošty, registrácie domén druhej úrovne, serverhousingu, virtuálnych serverov, prenájmu serverov, on-line marketingu, webdizajnu, optimalizácie pre vyhľadávače a ďalších súvisiacich služieb podľa predmetov podnikania Poskytovateľa zapísaných v obchodnom registri.

2.5.

Reklamácia, sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby.

2.6.

Vybavene reklamácie je stav reklamačného konania po odstránení reklamovanej vady poskytovanej služby, alebo výmena služby za inú, alebo vrátenie účtovanej ceny účtovanej za poskytovanú službu, alebo vyplatenie adekvátnej zľavy z účtovanej  ceny účtovanej, alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. V odôvodnených prípadoch môže nastať kombinácia vyššie uvedených nárokov na kompenzáciu.


3. Zodpovednosť za vady

3.1.

Poskytovateľ je zodpovedný, aby ponúkaná služba spĺňala Užívateľovu požiadavku na kvalitu v súlade s uzavretou zmluvou s ohľadom na ponúkanú službu.

3.2.

Poskytovateľ je zodpovedný za vady služby ktorú ponúka počas celej doby jej poskytovania Užívateľovi.


4. Uplatnenie reklamácie

4.1.

Užívateľ má právo na realizáciu reklamácie ohľadom:
– kvality poskytovanej služby,
– správnosti ceny ktorá mu bola vyúčtovaná za poskytovanú službu, v prípade že má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená správne a v súlade so zmluvou a cenníkom Poskytovateľa.

4.2.

Reklamácia musí byť uplatnená Užívateľom u Poskytovateľa bez ďalšieho odkladu po zistení vady poskytovanej služby, alebo nesprávnosti vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní. Inak právo na reklamáciu zaniká.

4.3.

Užívateľ má právo na uplatnenie reklamácie podľa bodu tohto článku:

 1. e-mailom na helpdesku alebo administratívnom oddelení Poskytovateľa,

 2. písomne na adrese Poskytovateľa,

 3. osobne.

Kontaktné údaje Poskytovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke.

4.4.

Pre uplatnení reklamácie, Užívateľ vyplní kontaktný formulár zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa. Užívateľ vyplní svoje meno a kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail), presne označí a popíše vadu služby, spôsob akým sa vada prejavuje, ako aj časový horizont, kedy došlo alebo dochádza k vade alebo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. V kontaktnom formulári ďalej Užívateľ uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobne, poštou, elektronickou formou), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie vyúčtovania, musí Užívateľ uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

4.5.

Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Užívateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností alebo emailu na Užívateľom uvedenú kontaktnú adresu.

4.6.

Kontaktný formulár Užívateľ zašle elektronicky Poskytovateľovi, prípadne e-mailom, alebo ju uplatní osobne u Poskytovateľa.

4.7.

Realizácia reklamácie ohľadom vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú službu, nemá vplyv na odklad zaplatenia úhrady. To znamená: nezbavuje Užívateľ má povinnosť zaplatiť faktúru v stanovenej dobe splatnosti.

4.8.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, v prípade že zníženie kvality Služby bolo zapríčinené:

 1. okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť,

 2. nekompetentným alebo neodborným zásahom Užívateľa do nastavení Služieb, alebo iných tretích osôb ktoré Užívateľ splnomocnil alebo im umožnil či už vedome alebo nevedome a to aj svojím nedbanlivostným konaním takýto zásah, alebo

 3. ak reklamácia nebola uplatnená do 30 dní odo dňa, keď bola vada alebo nesprávnosť vyúčtovania zistená.

4.9.

Deň keď Užívateľ uplatnil svoje reklamačné práv u Poskytovateľa, sa považuje za deň začatia reklamačného konania, t.j. deň, keď reklamácia bola doručená Poskytovateľovi v súlade s bodom 6 tohto článku. Doručená reklamácia musí obsahovať všetky požadované údaje podľa bodu 4 tohto článku. V prípade chýbajúcich údajov, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Užívateľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

4.10.4. Uplatnenie reklamácie

V prípade potreby prístupových údajov (hesiel) do systému, za účelom uplatnenia reklamácie Služby, Užívateľ je povinný oznámiť príslušné údaje (heslá) Poskytovateľovi. Pokiaľ tak neurobí, reklamačné konanie začne až dňom dodania príslušných údajov (hesiel).

5. Vybavenie reklamácie

5.1.

Poskytovateľ vydá, alebo zašle emailom, prijímací protokol, ktorý je potvrdením o uplatnení reklamácie, pri uplatnení reklamácie osobne

5.2.

Poskytovateľ zašle emailom, prijímací protokol, ktorý je potvrdením o uplatnení reklamácie,

pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie sa musí doručiť ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5.3.

Poskytovateľ je povinný prešetriť uplatnenú reklamáciu bezodkladne. V opodstatnených prípadoch, je možné reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

5.4.

V prípade že reklamácia nebude vybavená podľa bodu 3 tohto článku, Užívateľ má právo na odstúpenie od zmluvy alebo právo vymeniť službu za inú.

5.5.

Výstupný protokol slúži ako potvrdenie o vybavení reklamácie. Odovzdaním výstupného protokolu, Poskytovateľ splnil svoju reklamačnú povinnosť, ktorá mu vyplýva z uplatnenia reklamácie.  

5.6.

Poskytovateľ informuje Užívateľa o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. E- mail obsahuje výstupný a príp. aj prijímací protokol. V prípade žiadosti o informovanie vybavenia reklamácie prostredníctvom pošty, budú spomenuté protokoly zaslané na kontaktnú adresu Užívateľa uvedenú v Control panely.

5.7.

Poskytovateľ má povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách. Orgán dozoru má právo požiadať k nazretiu do evidencie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.


6. Spôsoby vybavenia reklamácie

6.1.

Užívateľ má právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady v prípade výskytu odstrániteľnej vady. Poskytovateľ má povinnosť takúto vadu odstrániť bezodkladne. Poskytovateľ rozhoduje o spôsobe akým bude vada odstránená.

6.2.

Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:

 • V prípade že služba vykazuje neodstrániteľnú vadu ktorá bráni v plnohodnotnom užívaní služby.

 • V prípade že sa vada opätovne opakuje a Užívateľ pre tieto opakujúce sa vady nemôže službu plnohodnotne využívať. Za stav opätovného výskytu sa považuje stav, ak sa rovnaká vada objaví tretíkrát po sebe po jej dvoch predchádzajúcich odstráneniach.

 • V prípade výskytu väčšieho množstva odstrániteľných vád. Za väčší počet dát sa považujú najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia plnohodnotnému užívania služby Užívateľom.

 • V prípade že Poskytovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (takýto prípad sa považuje za neodstrániteľnú vadu).

6.3.

Poskytovateľ sa môže dohodnúť s Užívateľom na výmene reklamovanej Služby za inú, v prípadoch uvedených v paragrafe 2 tohto článku.

6.4.

Užívateľ má právo na primeranú zľavu z ceny služby v prípade výskytu neodstrániteľných vád. Pri takomto spôsobe vybavovania reklamácie sa prihliada na charakter vady, dobu jej trvania, a možnosti využívania služby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na udelenie prípadne neudelenie primeranej zľavy.

6.5.

Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

 • odstránením vady poskytovanej služby,

 • výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s Užívateľom,

 • vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy)

 • vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,

 • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

6.6

V prípade kladného vybavenia reklamácie ohľadom správnosti vyúčtovanej sumy, Poskytovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach, až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne sa dohodne s Užívateľom o predĺženie predplateného obdobia poskytovania Služby. V prípade jednorázovej platby za jednorázovo poskytnutú službu, sa suma vo výške oprávnene reklamovanej ceny Užívateľovi vráti.


7. Záverečné ustanovenia

7.1.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. Júna 2010.

7.2.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

7.3.

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.