Web Hosting a domény od Treecom s.r.o.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB WEBHOSTINGU

Všeobecné podmienky poskytovania služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VOP“) spoločnosti Treecom, s.r.o., so sídlom: Amurská 7, 040 12 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 25721/V

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Spoločnosť Treecom, s.r.o., so sídlom: Amurská 7, 040 12 Košice, Zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 25721/V (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 45540993, DIČ: 2023043418, je poskytovateľom služieb webhostingu, elektronickej pošty, registrácie domén druhej úrovne, a ďalších súvisiacich služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.
  2. VOP upravujú vzájomne práva a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
  3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.
  4. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.
  5. Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a reklamačným poriadkom Poskytovateľa.
 2. Definícia pojmov

  1. Zmluva o poskytovaní služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná zmluva, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.
   1. Zmluva o dielo, servisná zmluva, zmluva o poskytovaní individuálnych služieb alebo iná zmluva sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Objednávateľom alebo Užívateľom osobitne v písomnej forme na dodanie diela alebo poskytnutie služby na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa alebo Užívateľa, a to najmä v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje Zmluva o poskytovaní služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb. Na zmluvný vzťah, zriadený takouto zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak. Pokiaľ sa v týchto VOP uvádza pojem „Zmluva“, myslí sa tým i zmluva, uzatvorená podľa tohto bodu VOP.

   2. Individuálne dojednanie je osobitná dohoda o kvalitatívnych alebo kvantitatívnych parametroch poskytovania Služby a sankciách za ich nedodržanie; na uzatvorenie takéhoto dojednania nie je zo strany Užívateľa právny nárok. Individuálne dojednanie sa dňom jeho uzatvorenia stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ku ktorej sa uzatvára, ako jeho príloha alebo dodatok.

  2. VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak (bod 2.1.a.).
  3. Poskytovateľ je Spoločnosť Treecom, s.r.o., so sídlom: Amurská 7, 040 12 Košice, Zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 25721/V (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 45540993, DIČ: 2023043418.
  4. Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľ.
  5. Spotrebiteľ sa rozumie Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva poskytované Služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti alebo podniku.
  6. „World wide web", „web“ alebo „www" predstavuje distribuovaný multimediálny hypertextový systém umožňujúci pohyb po zdrojoch v Internete. Ak má Užívateľ registrovanú doménu 2. úrovne, www adresa je v tvare virtuálneho www servera: „www.názovdomény.sk“
  7. Internet je verejná dátová sieť, umožňujúca prenos dátovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo i iné formy komunikácie.
  8. Kapacita disku predstavuje zvolený diskový priestor s kapacitou (maximálnou hranicou obsadenia) zodpovedajúcou bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Na požiadanie môže Poskytovateľ zvýšiť diskovú kapacitu bez dodatočného navýšenia Ceny alebo s dodatočným navýšením Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť opakované zvýšenie diskovej kapacity pre Užívateľa v prípade ohrozenia plynulej prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov.
  9. Neobmedzený počet e-mailových schránok predstavuje počet e-mailových schránok zodpovedajúci bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Na požiadanie Užívateľa môže Poskytovateľ zvýšiť maximálny počet e-mailových schránok bez dodatočného navýšenia Ceny alebo s dodatočným navýšením Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Poskytovateľ si v prípade ohrozenia plynulej prevádzky zariadení vyhradzuje právo odmietnuť opakované zvýšenie maximálneho počtu e-mailových schránok.
  10. Neobmedzený dátový prenos predstavuje tok dát smerujúcich na doménu v držbe alebo užívaní Užívateľa zo siete Internet alebo z domény v držbe alebo užívaní Užívateľa smerom do siete Internet a tok dát v kapacite zodpovedajúci bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov.
  11. Warez predstavuje nelegálne nadobudnutý alebo ponúkaný softvér alebo dátový súbor obsahujúci dielo chránené právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva (napr. knihy, filmy, hudbu), nelegálne nadobudnuté alebo ponúkané prístupové práva na využitie softvéru či návody na nelegálne získanie softvéru alebo iných dát.
  12. Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi, spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky, bezplatne. V cene je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby.
  13. Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny, údaj o tom, ako si Užívateľ môže vyžiadať informácie o prípadných zľavách z Ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. Jednotlivé ceny v Cenníku sú vždy uvádzané s DPH.
  14. Aktivácia Služby predstavuje taký úkon Poskytovateľa, ktorým dôjde k sfunkčnenie teda sprístupneniu Služby prostredníctvom siete Internet, a ktorý umožní Užívateľovi reálne využívanie Služby.
  15. Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.
  16. Dočasné prerušenie poskytovania Služby je úkon Poskytovateľa, ktorý dočasne znemožní Užívateľovi využívanie Služby za podmienok ustanovených týmito VOP.
  17. Helpdesk označuje centrum zákazníckej starostlivosti, ktoré voči každému Užívateľovi uplatňuje všetky požiadavky a oznámenia Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Služby, poskytuje Užívateľovi technickú podporu a prijíma jeho reklamácie, sťažnosti, žiadosti a iné podania.
  18. Neobmedzený počet databáz a rovnako počet užívateľov databáz predstavuje počet bežného užívateľského štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Na požiadanie Užívateľa môže Poskytovateľ zvýšiť maximálny počet databáz/užívateľov bez dodatočného navýšenia Ceny alebo s dodatočným navýšením Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Poskytovateľ si v prípade ohrozenia plynulej prevádzky zariadení vyhradzuje právo odmietnuť opakované zvýšenie maximálneho počtu.
  19. Neobmedzený počet subdomén predstavuje počet bežného užívateľského štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Na požiadanie Užívateľa môže Poskytovateľ zvýšiť maximálny počet subdomén bez dodatočného navýšenia Ceny alebo s dodatočným navýšením Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Poskytovateľ si v prípade ohrozenia plynulej prevádzky zariadení vyhradzuje právo odmietnuť opakované zvýšenie maximálneho počtu.
 3. Popis Služieb

  1. „Webhosting“ predstavuje službu, ktorá Užívateľovi umožňuje umiestniť a prevádzkovať domény spolu s priestorom na doménovom hostiteľskom serveri Poskytovateľa alebo na serveri Poskytovateľovho subdodávateľa. Súčasťou služby „Webhosting“ je spravidla aj služba „Elektronickej pošty“. Tieto služby sa nemôžu poskytovať od seba.
  2. „Elektronická pošta“ predstavuje službu ktorá spočíva v umožnení Užívateľovi vytvoriť určitý počet e-mailových schránok, aliasov, ako aj doménového koša, presmerovanie elektronickej pošty a prístup k elektronickej pošte prostredníctvom web rozhrania, protokolu POP3, alebo IMAP, alebo SMTP.
  3. „Registrácia domény“ predstavuje službu registrácie domény druhej úrovne Poskytovateľom, spočívajúca vo vykonaní úkonov smerujúcich k získaniu vlastníckeho práva alebo užívateľského práva k doménovému menu (ďalej len ako „doména“) pre Užívateľa (registrácia domény v mene a na účet Užívateľa alebo v mene a na účet Poskytovateľa s prednostným užívacím právom pre Užívateľa). Vlastníckym právom k doméne sa rozumie oprávnená držba domény podľa príslušných pravidiel a podmienok správcu generickej alebo národnej internetovej domény prvej úrovne (ďalej len „správca domény“). Prednostným užívacím právom k doméne sa rozumie právo užívať doménu na základe zmluvy (objednávky), uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom spôsobom podľa týchto VOP, kde Poskytovateľ je držiteľom dojednanej domény a Užívateľ má prednostné právo, spočívajúce najmä v práve dávať Poskytovateľovi pokyny na nakladanie s doménou, prevádzkovať webové stránky na doméne, určiť smerovanie domény na menné servery, požiadať o prevod domény na Užívateľa alebo tretiu osobu a povinnosť platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytnutie Služby.
  4. Riešenia pre „On-line marketing“, „Webdizajn“, „Optimalizácia pre vyhľadávače“ sú služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa alebo Užívateľa spravidla podľa osobitne uzatvorenej písomnej zmluvy s Objednávateľom, resp. Užívateľom. V prípade, že nedošlo k uzatvoreniu písomnej zmluvy, použijú sa na takýto zmluvný vzťah primerane ustanovenia týchto VOP.
  5. „Ďalšími súvisiacimi službami“ sú najmä služby manažovaný server, prenájmu servera alebo prenájmu či prevádzkovania virtuálneho servera, presmerovanie domény, shell konto, administrácia Užívateľovi poskytovaných Služieb ako i ďalšie služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje alebo bude poskytovať v budúcnosti v rámci predmetov svojho podnikania, zapísaných v obchodnom registri. Tieto služby a ich význam podlieha individuálnej dohode a požiadavkám.
  6. Poskytovateľ poskytuje Služby podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaným Užívateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.
 4. Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

  1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.
  2. Zmluva môže byť uzatvorená písomne alebo vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa. Zmluva uzatvorená takouto formou teda vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, nadobúda platnosť až pri zaplatení prvej splátky ceny Služby na základe predfaktúry vystavenej Poskytovateľom. V prípade poskytnutia Služby bezplatne, zmluva nadobúda platnosť okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi. Doručenie akceptácie sa vykonáva elektronickou formou teda e-mailom, alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.
  3. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti predfaktúry.
  4. Minimálna doba, na ktorú je možné uzavretie Zmluvy na poskytnutie konkrétnej Služby, je uvedená pri jednotlivých Službách v Cenníku. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
  5. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Užívateľovi diskový priestor na umiestnenie a prevádzkovanie webovej stránky, prevádzkovanie servera elektronickej pošty, registrácia domény druhej úrovne u národného alebo nadnárodného registrátora v mene a na účet Užívateľa alebo v mene Poskytovateľa, na účet Užívateľa s prednostným užívacím právom Užívateľa a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.
  6. Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.
  7. Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) do Objednávky, možno opraviť kliknutím na príslušné pole v Objednávke, v ktorom Užívateľ vymaže nesprávne dáta a uvedie ich správne znenie. Po odoslaní Objednávky sa zobrazí kompletná Objednávka s vyplnenými dátami na účely kontroly, v ktorej Užívateľ môže rovnako opraviť prípadné chybné údaje.
 5. Obsah služby „Webhosting“, Práva a povinnosti Poskytovateľa

  1. Poskytovateľ umožní Užívateľovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho/fyzického internetového servera v rozsahu uvedenom v Zmluve. Server Poskytovateľa môže byť umiestnený v housingovom centre tretej osoby ako subdodávateľa Poskytovateľa.
  2. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ povinný najmä:
   • zabezpečiť funkčnosť servera;
   • aktualizovať programové vybavenie servera, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera;

   • uskutočňovať opatrenia ktoré znížia alebo úplne odstránenia možne výpadky v poskytovaní Služby;

   • realizovať plánované preventívne odpojenie poskytovanej Služby s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardvéru, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia servera (ďalej len „odstávka Služby“);

   • informovať dotknutých Užívateľov o vopred plánovanej odstávke Služby na svojej webovej stránke alebo sociálnych sieťach, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou

   • plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP;

   • oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu – najmenej však hodinu vopred - prípadné plánované obmedzenia, prerušenia alebo zmeny v poskytovaní Služby alebo plánované opatrenia prevádzkované v sieti Internet a na Zariadeniach Poskytovateľa alebo tretej osoby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie Služby;

   • poskytovať Užívateľovi pomoc a technickú podporu prostredníctvom Helpdesku.

  3. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:
   • dočasne alebo úplné prerušiť poskytovanie Služby bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade že Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP a to najmä ak nezaplatil dojednanú Cenu počas doby jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 7, bodu 7.2. týchto VOP

   • úplné odstrániť a vymazať zo svojich zariadení všetky informácie a dáta týkajúce sa Užívateľa a Užívateľovej domény, v prípade že Užívateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP;

   • dočasne obmedziť veľkosť vyhradeného diskového priestoru pre Užívateľa, prenosové rýchlosti pre Užívateľa alebo iné činnosti Užívateľa na zariadeniach Poskytovateľa na určitú hranicu, ak je predpoklad že doterajšou alebo budúcou činnosťou Užívateľa dochádzalo alebo dôjde k narušeniu, ohrozeniu, alebo obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Poskytovateľa, jeho subdodávateľov alebo činností ostatných užívateľov;

   • realizovať prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu so súhlasom a v súčinnosti pôvodného a nového Užívateľa až po preukázanom uhradení a splnení všetkých záväzkov voči Poskytovateľovi. Na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Užívateľ právny nárok;

   • zaviesť dodatočné alebo osobite spôsoby ochrany Služby, v prípade že je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany Užívateľa alebo na jeho žiadosť. V prípade že zavedenie tejto ochrany vyvolá navýšenie finančných nákladov na strane Užívateľa, je Užívateľ povinný tieto náklady uhradiť.

   • zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) Užívateľovi (ďalej len „zúčtovacie obdobie“);

   • vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Užívateľa, nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;

   • informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);

   • jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní Služby;

   • v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby bez nároku na finančnú kompenzáciu

   • odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi podľa slobodnej voľby Poskytovateľa, alebo pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom.

 6. Obsah služby „Registrácia domény“ druhej úrovne

  1. Poskytovateľ zaistí zrealizovanie registrácie a prevádzku voľnej domény bezodkladne, v prípade, že požadovaná doména je voľná a registrácii, predĺženiu registrácie, alebo prevádzke domény nebráni žiadna bariéra na strane Užívateľa alebo na strane tretej osoby. Bariéru na strane tretej osoby predstavuje najmä vlastníctvo ochrannej známky treťou osobou zhodnej alebo zameniteľnej s registrovanou doménou, zhodnosť alebo zameniteľnosť obchodného mena alebo názvu tretej osoby s registrovanou doménou alebo iná právna alebo faktická bariéra na strane Poskytovateľa, Užívateľa alebo tretej osoby, ktorá objektívne bráni registrácii domény. Poskytovateľ má právo odmietnuť registrovanie domény na svoje meno alebo na meno Užívateľa v prípade, že má vedomosť o tom, že názov domény je zhodný s obchodným menom, názvom alebo ochrannou známkou tretej strany alebo inak porušuje práva tretích osôb alebo podľa svojej slobodnej voľby.
  2. Registrácia domén sa vykonáva podľa poradovníka, teda podľa  poradia v akom boli Poskytovateľom prijaté Objednávky. Registrácia národnej domény „.sk“ sa spravuje pravidlami a podmienkami správcu domény „sk“ - Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s. Registrácia iných národných alebo nadnárodných domén sa riadi pravidlami a podmienkami príslušného národného alebo nadnárodného správcu domény, pripadne pravidlami tretích strán teda registrátorov týchto domén, ktorých služby Poskytovateľ môže využiť, platnými v čase registrácie pre príslušnú doménu. Povinnosťou Užívateľa je sa s týmito pravidlami a podmienkami oboznámiť. Uzatvorením zmluvy s Poskytovateľom sa ich zaväzuje dodržiavať. Poskytovateľ nezodpovedá za zmenu týchto pravidiel a podmienok ani za iné konanie správcu domény alebo registrátora. Poskytovateľ nezodpovedá za škody ani ušli zisk, ktorý môže byť v tejto súvislosti spôsobené Užívateľovi.
  3. Poskytovateľ vykonáva registráciu až po pripísaní úhrady Užívateľa za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Poplatky za registráciu domény sú dostupne v Cenníku Poskytovateľa na jeho webovej stránke. Zaplatenie registračného poplatku za registráciu vybranej domény neznamená automaticky úspešnú registráciu domény a teda nevzniká nárok Užívateľa na úspešnú registráciu domény. Poskytovateľ informuje Užívateľa o výsledku registrácie až po ukončení samotnej registrácie. Užívateľ má právo požiadať o registráciu inej domény alebo o vrátenie Ceny za registráciu domény v plnej výške, v prípade, že sa z dôvodov na strane správcu domény alebo Poskytovateľa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škody alebo ušli zisk, ktoré mu vzniknú v dôsledku úspešnej či neúspešnej registrácie domény alebo v priamej súvislosti s nimi.
  4. Zrušenie objednávky na registráciu je možné len do okamihu, kým nie je Poskytovateľom uhradený poplatok za jej registráciu príslušnému správcovi domény alebo registrátorovi domény. Po odvedení poplatku nemôže Užívateľ žiadať o vrátenie poplatku.
  5. Poplatok za úspešnú registráciu domény sa nevracia. V prípade ukončenia Služby Webhostingu u Poskytovateľa zo strany Užívateľa, doména zostáva registrovaná na predplatené obdobie na Užívateľa alebo pokiaľ bola doména registrovaná na Poskytovateľa s prednostným užívacím právom Užívateľa, na Poskytovateľa. Užívateľ môže požiadať o zmenu registrátora domény spôsobom podľa príslušných pravidiel a podmienok správcu domény pripadne registrátora. Poplatok súvisiaci so zmenou registrátora ktorý je účtovaný správcom domény, je Užívateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi alebo novému registrátorovi domény v závislosti od pravidiel zmeny registrátora domény u príslušného správcu domény teda registrátora.
  6. Užívateľ si je vedomý a súhlasí so skutočnosťou, že Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Užívateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Užívateľom. Za porušenie vlastníckych práv Užívateľom k obchodnému menu alebo názvu inej právnickej osoby alebo k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Užívateľa, ktoré sú obchodnými menami alebo ochrannými známkami iných oprávnených držiteľov alebo inak porušujú práva tretích osôb, nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť. Túto zodpovednosť znáša v plnom rozsahu Užívateľ.
  7. V prípade mimosúdneho, rozhodcovského alebo súdneho uplatnenia nároku treťou osobou na doménu, ktorá bola registrovaná v mene Poskytovateľa s prednostným užívacím právom Užívateľa, je Užívateľ upozornený e-mailom alebo telefonicky na možné porušovanie práv tretej osoby a na skutočnosť, že došlo k uplatneniu nároku voči Poskytovateľovi na doménu treťou osobou. Užívateľ je v takomto prípade povinný v lehote 3 dní odo dňa oznámenia tejto skutočnosti požiadať Poskytovateľa o prevod domény na svoje meno alebo na inú tretiu osobu. Poskytovateľ tejto žiadosti vyhovie neodkladne po splnení pravidiel a podmienok príslušného správcu domény a oznámení potrebných osobných údajov Užívateľa alebo tretej osoby, na ktorú má byť doména prevedená a prevedie doménu na Užívateľa alebo túto tretiu osobu.
  8. Pokiaľ Užívateľ nepožiada o preregistrovanie domény podľa bodu 6.7. tohto článku VOP na svoje meno do 3 dní odo dňa oznámenia o skutočnostiach podľa bodu 6.7. prvá veta tohto článku VOP, alebo pokiaľ nie je možné Užívateľa zastihnúť na známych kontaktoch, uvedených vo administračnom rozhraní Služby Poskytovateľa, má sa za to, že Užívateľ sa vzdal prednostného užívacieho práva k doméne a je Poskytovateľ oprávnený:
   • uzavrieť s treťou osobou mimosúdnu dohodu o urovnaní alebo inú dohodu, alebo

   • vzdať sa domény v prospech tretej osoby , t.j. previesť doménu na osobu, ktorá si uplatnila nárok spôsobom podľa bodu 6.7. tohto článku VOP, alebo

   • previesť doménu na inú tretiu osobu podľa svojho uváženia, alebo

   • vykonať iné opatrenia alebo inak naložiť s doménou tak, aby nedošlo k vzniku škody na strane Poskytovateľa.

  9. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený vykonať akékoľvek opatrenia na zabránenie vzniku škody na strane Poskytovateľa z dôvodu uplatnenia takéhoto nároku treťou osobou a v záujme a s cieľom vyhnúť sa súdnemu sporu. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušli zisk, ktoré spôsobí Užívateľovi postupom podľa tohto bodu VOP.
  10. Pokiaľ po uplatnení nároku na doménu podľa bodu 6.7. tohto článku VOP nie je možné previesť doménu na Užívateľa alebo tretiu osobu z dôvodu vydania predbežného opatrenia súdom alebo rozhodcom (rozhodcovským súdom) alebo z dôvodu zablokovania možnosti prevodu domény správcom domény podľa jeho pravidiel alebo z iného dôvodu, a Užívateľ má záujem o ďalšie prednostné užívanie domény a jej ochranu pred nárokmi tretej osoby, je Užívateľ povinný uzatvoriť s Poskytovateľom osobitnú písomnú dohodu o financovaní mimosúdnych rokovaní, súdneho alebo rozhodcovského konania, v ktorej sa Užívateľ v súvislosti so sporom o doménu voči Poskytovateľovi zaviaže:
   • uhrádzať v mene Poskytovateľa a v lehotách, dojednaných v dohode, náklady mimosúdnych rokovaní, súdneho alebo rozhodcovského konania, najmä trovy konania, pozostávajúce zo súdnych alebo rozhodcovských poplatkov, náklady na zabezpečenie dôkazu, znalecké posudky, odborné vyjadrenia a iné náklady konania, trovy právneho zastúpenia právnym zástupcom z radov advokátov, vybraným Užívateľom a ak si Užívateľ právneho zástupcu nevyberie do 7 dní odo dňa oznámenia o uplatnení nároku treťou osobou, vybraného Poskytovateľom;

   • v prípade neúspechu v súdnom alebo rozhodcovskom konaní uhradiť trovy konania a trovy právneho zastúpenia protistrany uložené podľa právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu Poskytovateľovi;

   • uhradiť náhradu škody, ušli zisk alebo iné nároky, priznané podľa právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu Poskytovateľovi;

   • poskytnúť Poskytovateľovi všetku požadovanú a potrebnú súčinnosť k uplatneniu alebo obhajobe práva Poskytovateľa alebo Užívateľa k doméne.

  11. V prípade úspechu Poskytovateľa v spore o doménu vydá Poskytovateľ vymožené nároky po odpočítaní oprávnených nákladov Poskytovateľa Užívateľovi.
  12. Pokiaľ Užívateľ odmietne uzatvoriť dohodu podľa bodu 6.9. tohto článku VOP, je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa svojho uváženia primerane podľa bodu 6.8. tohto článku VOP.
 7. Práva a povinnosti Užívateľa, Využívanie dojednaných Služieb

  1. Oprávnenosť užívateľa spočíva najmä:
   • užívať Služby umožňované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, užívať ich bez rušenia iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom;

   • požadovať vrátenie príslušnej časti Ceny za čas, kedy nebola služba poskytovaná, a to v prípade zavinenia Poskytovateľom. Užívateľ musí o vrátenie pomernej sumy požiadať Poskytovateľa najneskôr do 30 dní od prerušenia poskytovania Služby, alebo Užívateľ môže požiadať o predĺženie doby poskytovania Služby o 1 deň za každý výpadok poskytovania Služby, ktorý trval dlhšie ako 60 minút, v období dopredu hradenom, z dôvodu problémov, ktoré zavinil Poskytovateľ alebo jeho subdodávateľ, pokiaľ sa nedohodli inak;

   • využívať podporu Helpdesku, ktorý zabezpečuje riešenie zákazníckych žiadostí a pripomienok;

   • vybrať si akúkoľvek dostupnú doménu z databázy Poskytovateľa v súlade s príslušnými pravidlami registrácie domén;

   • požiadať Poskytovateľa prostredníctvom osobitnej písomnej dohody o povolenie sprostredkovania poskytovania Služby tretím osobám;

   • Užívateľ musí mať v dostatočnom časovom predstihu prístup a musia mu byť poskytnuté úplné a pravdivé informácie o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, pokiaľ okolnosti a pomery umožnia poskytnutie takýchto informácií a to v prípade, že prípadné ohrozenia boli očakávateľné;

   • využívať poskytnutý priestor a FTP prístup výhradne za účelom umiestnenia resp. aktualizácie www stránky;

  2. Užívateľ je povinný najmä:
   • na zariadeniach Poskytovateľa neumiestňovať:

    • nelegálny erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.); erotický a pornografický materiál ktorý nieje v súlade s platnými zákonmi;

    • obsah nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie;

    • dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním;

    • download servery;

    • nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja a poskytovania tretím osobám;

    • chat servery bez súhlasu Poskytovateľa;

    • servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);

    • servery preťažujúce databázové systémy

    • servery obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi);

    • servery nadmerne zaťažujúce linku;

    • servery porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;

    • akékoľvek servery, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií;

    • dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.

   • platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;

   • neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;

   • oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu helpdesku alebo prostredníctvom užívateľského web rozhrania sprístupneného Poskytovateľom prostredníctvom siete Internet pre Službu ( ďalej len „administrátorské rozhranie Služby“):

    • zmeny Kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

    • všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

    • bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;

   • nevyužívať FTP priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s www stránkou Užívateľa, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi Užívateľmi;

   • nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;

   • využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.

  3. Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.
  4. Užívateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných údajov, ktoré uvedie v administračnom rozhraní Služby alebo vo fakturačnom profile. V prípade, ak Užívateľ zadáva do administračného rozhrania Služby alebo fakturačného profilu údaje tretej osoby, je povinný tak konať len na základe osobitného právneho vzťahu s touto treťou osobou alebo je povinný zabezpečiť si predchádzajúci súhlas tejto tretej osoby so zadaním jej identifikačných údajov alebo osobných údajov do administračného rozhrania Služby alebo fakturačného profilu. Na žiadosť Poskytovateľa je Užívateľ povinný udelenie predchádzajúceho súhlasu treťou osobou Poskytovateľovi preukázať.
 8. Odstúpenie od zmluvy

  1. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzatvorenia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  2. Odstúpením Užívateľa (spotrebiteľa) od zmluvy podľa bodu 8.1. týchto VOP zmluva od začiatku stráca na platnosti. Poskytovateľovi vzniká povinnosť vrátiť Užívateľovi do ukončenia lehoty 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu, prípadne preddavok, ktorý Užívateľ uhradil a to aj vrátane nákladov, ktoré Užívateľ vynaložil bezprostredne v súvislosti s objednaním Služby a nepokračovať v poskytovaní Služby.
 9. Zmena Služby

  1. Užívateľ má právo požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, okrem prípadu , že sa jedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť a zrealizovať ju najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.
  2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, cez helpdesk alebo písomnou formou.
  3. Poskytovateľ má výhradné právo vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP prichádza do platnosti a účinnosti v okamihu prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. V prípade zmeny cenových podmienok vyniká povinnosť oboznámiť Užívateľa len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa alebo zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.
  4. Každá zmena VOP alebo Cenníka je považovaná za oznámenú odo dňa doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V prípadoch, kedy je preukázateľnosť doručenia sporná, je oznamovacia povinnosť o zmene splnená dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Užívateľ uviedol v administrátorskom rozhraní Služby.
  5. Pokiaľ sa Užívateľ nestotožnil so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od zmluvy vykonáva doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy a to najneskôr do uplynutia 30 dní odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.
 10. Trvanie a zánik Zmluvy

  1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
  2. Zmluva zaniká:
   • uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,

   • písomnou dohodou zmluvných strán,

   • odstúpením od Zmluvy,

   • výpoveďou,

   • zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

  3. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:
   • zmien zmluvných podmienok podľa čl. 9., bod 9.5. VOP v lehote tam uvedenej,

   • ak Poskytovateľ neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými chybami; za podstatnú chybu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby po čas dlhší ako 3% v príslušnom zúčtovacom období;

   • ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu Služby v určenom čase.

  4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:
   • ak sa preukáže, že Užívateľ v Zmluve alebo Objednávke uvedie nepravdivé identifikačné údaje; (za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi);

   • sa preukáže insolventnosť Užívateľa, hlavne ak jeho majetok sa stal predmetom konkurznej podstaty alebo je naň podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie,

   • Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 7., odseku 7.2. písm. a) až c) alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP;

   • Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,

   • Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.

  5. Odstúpenie od Zmluvy naberá na účinnosti v deň doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia čl. 7, bod 7.2, písm. a), b) a f) a bodu 10.4. písm. c) až e) tohto článku VOP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail, fax, sms správa).
  6. Každá zo zmluvných strán má právo vypovedať Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, bez udania dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže mať písomnú formu alebo môže byť zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota trvá 30 dní a začína plynúť odo dňa nasledujúcom po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strany.
  7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.
  8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
  9. Fikcia doručenia. Za platné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy je považované:
   • odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, pre ktorú je písomnosť určená,

   • neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy,

   • oznámenie druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo

   • nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách.

   V prípade doručenia výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty sa za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v identifikačných údajoch administrátorského rozhrania Služby.

 11. Cena za Službu a platobné podmienky

  1. Ceny za predmetnú Službu sú Užívateľovi účtované podľa aktuálneho Cenníka, ktorý je súčasťou Zmluvy a zároveň je aj uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ má právo rozhodnúť o znížení ceny alebo bezplatnom užívaní určitým Užívateľom poskytovanej časti Služieb alebo všetkých Služieb, na určené časové obdobie, aj napriek vopred stanovených a zverejnených podmienkam. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Užívateľ právny nárok.
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu výšky Ceny a tvorbu pravidiel ceny. Avšak, Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to v zmysle bodu 9.3. VOP písomne, alebo e-mailom, alebo zverejnením nových cien prípadne cenníka na web stránke Poskytovateľa podľa bodu 9.4. týchto VOP.
  3. Zúčtovacím obdobím je kalendárny rok/roky, prípadne mesiac/mesiace, ak nie je dohodnuté alebo inak alebo v Cenníku uvedené inak. Poskytovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z mesačného alebo ročného poplatku v prípade, že Užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo podľa slobodnej voľby a uváženia Poskytovateľa.
  4. Poskytovateľ má právo vystaviť Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (mesiac/mesiace, rok/roky).
  5. Faktúra alebo pred faktúra je vystavovaná so splatnosťou 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
  6. Užívateľ alebo Účastník má povinnosť uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní.
  7. V prípade omeškania sa s úhradou je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi zmluvné úroky z omeškania vo výške 0,1 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.
  8. V prípade neposkytovania Služby, má Užívateľ má právo na vrátenie pomernej časti Ceny, podľa bodu 7.1. písm. b) týchto VOP, v prípade zavinenia Poskytovateľom, s výnimkou nevyhnutnej doby prerušenia poskytovania Služby v odôvodnených prípadoch podľa bodu 5.3 písm. a), h) a i) týchto VOP. O vrátenie pomernej časti Ceny musí Užívateľ požiadať Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po dni prerušenia poskytovania Služby. V prípade, že k neposkytovaniu Služby došlo hoci aj čiastočne zavinením Užívateľa, čo aj nedbalostným alebo neúmyselným, nemá Užívateľ právo na vrátenie akejkoľvek časti Ceny v prípade že Poskytovateľ neuzná a nerozhodne sa inak.
  9. Časť Ceny na vrátenie sa vypočítava ako časť mesačného poplatku násobená súčtom dĺžky takých období v zúčtovacom období zaokrúhleným na celé hodiny smerom nahor. Poskytovateľ môže namiesto vrátenia pomernej časti Ceny predĺžiť Užívateľovi predplatené obdobie poskytovania Služby a to o 1 deň za každé prerušenie poskytovania Služieb zavinené Poskytovateľom alebo jeho subdodávateľmi trvajúce dlhšie ako 5 minút, pokiaľ prerušenie trvalo dlhšie ako 3% celkového času poskytovania Služieb v príslušnom zúčtovacom období.
  10. Užívateľ má povinnosť uhradiť všetky platby uvedené na doručenej faktúre a to aj v prípade, ak Službu využívali iné osoby ako Užívateľ. V prípade neoprávneného využívania Služby inými osobami ako Užívateľ, je Užívateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú Poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania Služby Poskytovateľom na základe oznámenia Užívateľa o zneužití Služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť poskytovanie Služby bez zbytočného odkladu po oznámení.
 12. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby - Reklamácia

  1. Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený v reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.
  2. Pomoc a podpora ktorá je k dispozícii a je poskytovaná na vyžiadane Uživateľom na základe podnetu o pomoc prostredníctvom telefonátu, chatu alebo iným on-line spôsobom nie je reklamáciou.
 13. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

  1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade služby registrácie domény tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
  2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 13.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 13.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
  3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.
  4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
  5. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.
  6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
  7. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:
   1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
   2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
   3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
   4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
   5. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
   6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
   7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
   8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
   9. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
   10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
   11. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
   12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
   13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
   14. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
    • zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
    • oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
    • v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
    • konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
   15. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.
   16. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
   17. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
  8. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie :
   1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: Treecom, s.r.o., so sídlom: Amurská 7, 040 12 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 25721/V; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: podpora@treecom.sk alebo telefonicky na čísle: +421950719867;
   2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Martin Bučko (konateľ Treecom s.r.o.), Zupkova 8, 040 22 Košice, e-mail: bucko@treecom.net, tel.: +421950719867;
   3. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 13.1. tohto článku;
   4. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 13.1. tohto článku;
   5. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.
   6. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
   7. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
   8. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
   9. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
  9. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
   Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva
   1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8.
   2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
   3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
    • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
    • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
    • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
    • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
    • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
   4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
    • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
    • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    • Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
     Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
   5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
   6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
   7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
   8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
   9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
  10. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
   1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
   2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
   3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
   4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
  11. Obmedzenie práv dotknutej osoby
   O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
 14. Voľba práva, riešenie sporov

  1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.
  2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).
  3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 108/2000 Z.z, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde Poskytovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení.
 15. Zodpovednosť zmluvných strán

  1. Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu web stránok Užívateľa. Poskytovateľ nijak nezodpovedá za obsah web stránok, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb Poskytovateľa podľa týchto VOP Užívateľom. Užívateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Užívateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané písomne, elektronicky prostredníctvom administrátorského rozhrania Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.
  2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom Užívateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku Poskytovateľa spôsobenú treťou osobou, ktorej Užívateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
  3. Prípadná vzniknutá škoda, za ktorú preukázateľne zodpovedá Poskytovateľ, sa môže vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.
  4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Užívateľovi alebo tretím osobám.
  5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Užívateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na www stránku alebo do aplikácie Užívateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.
  6. Zmluvná strana je má povinnosť nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  7. Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 Zákona o elektronickom obchode.
 16. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

  1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne).
  2. Oznámenia týkajúce sa skutočností právnych nárokov, alebo plánu uplatniť právne nároky v budúcnosti, musia byť uskutočnené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Konfiguračné rozhranie je vždy prístupné cez určenú webovú stránku Poskytovateľa.
  3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.
  4. Užívateľ má povinnosť pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade že do 14 dní od úhrady nedôjde k označeniu faktúry v administrátorskom rozhraní Služby do stavu "ZAPLATENÉ", Užívateľ musí informovať Poskytovateľa o úhrade a poskytnúť informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu).
 17. Spoločné ustanovenia

  1. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.
  2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej faktúry za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.
  3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
  4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
  5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.
  6. Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v elektronickej forme a prístupné Užívateľovi na základe jeho žiadosti.
  7. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
 18. Záverečné ustanovenia

  1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
  2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.
  3. Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 1. Júna 2010.
  4. Tieto Všeobecné podmienky sú úplným znením po vykonaných zmenách a doplneniach zo dňa 25. mája 2018. Toto úplné znenie Všeobecných podmienok nadobúda účinnosť 25. mája 2018.

Reklamačný poriadkok